تبلیغات
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г

سنگینهـــ هضمـــ منــــ برآتــــــ.... بکشـــ کنـــآر مرسے فــدآتــــــــ :)صعلآمـ طلآعـ


افتخآر دیدنـ وبمـ نصیبتـ شدع ^-^

بیـ جنبهـ ایـ همینـ الآنـ گمشو

کآمنتـ نمیزآریـ کهـ دیگهـ نبینمتـ

اینجآ فآز دپهـ

خوشتـ نمیآد رآهـ بآز ، جآدهـ درآز

کآمنتـ کصـ*شعر ممنوعـ

بآزمـ میگمـ دیوثـ بآزعیـ ممنوعـ -.-

خلآصعـ اینجآ نبآسـ پآستوریزهـ بآوشیعـ =l

پستآمـ خآصهـ!

اگهـ کسخلیـ و نمیفهمیـ

مشکلـ مآ نیـ ، مشکلـ خودتهـ

 لینکـ = لینکـ + مرآمتو عشقـ عسد ^.^

بآ اسمـ « دخیـ مغرور » لینکـ کنینـ پلیز

خبـ دیگهـ برو فضولیـ کنـ


  
پنجشنبه 15 مهر 1395 | 05:28 ب.ظ | کامـنـت()


سلآآآآآآآآآمـ عشقآآآآآآآ

گفتینـ گپـ تلـ بزنمـ بآهآمـ در ارتباطـ باوشینـ ^^

خبـ الانـ زدمـ =llllll :))

هرکیـ تلـ دارعـ جوینـ شعـ :

(آنا ، نرگسـ ، ریحانهـ ، مهتآبـ و....)

ببخشید منـ آلزآیمر دآرمـ بقیهـ رو یآدم نمیآد

الانمـ خعلیـ بعـ خآکستریآمـ فشآر آوردمـ =))

اینمـ لینکشـ :

https://t.me/joinchat/FZmHMkH4I4VcBjnh-7O8dw

بیاینااااااا منتظرم 


  
چهارشنبه 11 مرداد 1396 | 03:01 ب.ظ | کامـنـت()


صلآمـ آبجیـ هآیـ خوشملمـ *-*

خوبینـ؟

دلمـ برآتونـ خیلیـ خیلیـ تنگـ شدعـ :(

یه عآلمهـ کآمنتـ وآسمـ گذآشتعـ بودینـ ^-^

مرصیعـ از همتونـ مهربونآ *-* 

ببخشید یهـ مدتـ نبودمـ :(

البتعـ از اینـ بهـ بعد همـ نمیآمـ وبـ :(

دیگعـ وآقعآ حوصلهـ مجآزیـ رو ندآرمـ :(

لطفآ تو اینـ شبآیـ عزیز وآصمـ دعآ کنینـ :)

آرزو میکنمـ همیشهـ شآد و خوشحآلـ بآشینـ عزیزآیـ دلمـ :)

فرآموشمـ نکنینآآآآآآآ :)

بچهـ هآ لطفآ وآسمـ دعآ کنینـ حآلمـ اصلآ خوبـ نیصـ :(

مرآقبـ خودتونـ و دلهآیـ مهربونتونـ بآشینـ :)

شآید یعـ روزیـ برگردمـ.... :)

بایـ خوشگلآیـ منـ ^-^


  
جمعه 26 خرداد 1396 | 02:11 ب.ظ | کامـنـت()


  #51


وقتی دوس دارم هیچ دختری
 توی دنیا نباشه، حسود نیستم...
فقط دوس ندارم کسی غیر از
 مــن دوست داشته باشه...


مـن بی تُ مث یه ماهی ام که
 از آب دور افتاده و هرچقدم
 دست و پا بزنه تهش جون میده... :)


تُ همونی هستی کع نسبتت
 رو با خودم نمیدونم اما معتادِ بودنت شدم..!


هی بهش فرصت میدی،
هی بیشعورتر میشه...


عشقِ تُ بخشی از وجودمه
 ادم میتونه مثلا قلبـشو از سینه اش
 در بیاره و بعد زنده بمونه؟

...

رآستیعـ بکسـ

عآهنگـ وبمـ برآتونـ پخشـ میشعـ؟

وآصـ خودمـ کعـ پخشـ نمیشعـ


  
چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 08:00 ب.ظ | کامـنـت()


  #50
بهـ نآمـ خآلقـ پدرآیـ مهربونـ =)روز پـــــــــدر مبآرکـ =)

امیدوآرمـ امسآلـ همتونـ در کنآر پدرتونـ سآلـ خوبیـ

رو دآشتعـ بآشینـ =)

یهـ دستـ نوشتعـ هسـ عز خودمهـ

برآتونـ مینویسمـ . بخونینـ = لذتـ ببرینـ 

***

سلآمـ بآبآیـ عزیزمـ!

امیدوآرمـ منو یآدتـ بیآد :)

منـ همونـ دختر یکیـ یهـ دونتمـ ^-^

همونـ لیآ ، خوشگلـ بآبآشـ *.*

همونیـ کعـ بآ دنیآ عوضشـ نمیکردیـ و نمیکنیـ =)

یآدتـ اومد؟

اومدمـ امروز عز بیـ معرفتیآمـ وآستـ بگمـ

چرآ اینـ همهـ وقتـ قدرتو ندونستمـ؟ :(

یآدمـ میآد نآبود شدیعـ وقتیـ اولینـ بآر

دستآیـ خطـ خطیمـ رو دیدیعـ :)

مطمئنمـ اونـ شبـ تآ صبحـ خوآبتـ نبردعـ :)


عآخهـ چرآ دخترتـ بآید دستآشـ زخمـ بآشعـ؟

یآدمـ میآد وقتیـ دیدیـ دآرمـ گوشهـ بآلکنـ

سیگآر میکشمـ اومدیعـ سرمـ دآد زدیـ و

یهـ سیلیـ زدیـ تویـ گوشمـ...

قربونـ اونـ دستآیـ مهربونتـ بشمـ =)

یآدمهـ وقتیـ بآ عشقمـ دعوآمـ میشد دقـ و دلیمـ

رو سر طُـ خآلیـ میکردمـ بآبآییـ :(

وقتیـ سرتـ دآد میزدمـ و هیچیـ نمیگفتیـ

وقتیـ بآ تمومـ بد بودنآمـ هنوزهمـ بغلمـ میکردیـ

یآدتعـ بآبآعیـ؟

یآدتعـ وقتیـ یهـ بآر بغلمـ کردیـ

موهآیـ کوتآهـ پسرونمو دآشتیـ نوآزشـ میکردیـ

یهو چندتآ مویـ سفید بینـ موهآمـ دیدیـ؟ =)

بآبآعیـ یآدتهـ وقتیـ میخوآستنـ منو

شیمیـ درمآنیـ کننـ چهـ اشکیـ میـ ریخیتیـ؟ :)

قربونـ اونـ چشمآیـ دلسوزتـ بشمـ منـ ^-^

بآبآعیـ منو ببخشـ :)

منـ خیلیـ اذیتتـ کردمـ :)

اونـ دختر خوبیـ کعـ خوآسدیـ نشدمـ =)

ولیعـ خعلیـ عآشقتمـ بآبآعیـ :)

روزتـ مبآرکـ نفسمـ *.*

بآبآییـ؟

میشعـ عزمـ یعـ قولـ بگیریـ؟

قولـ میدمـ دیگعـ هیچوقتـ اذیتتـ نکنمـ :)

دیگعـ سیگآر نکشمـ :)

دیگعـ دستآمو بآ تیغـ خط خطیـ نکنمـ :)

بآبآعیـ عاشقتمـ *.*

از طرفـ دختر یکیـ یدونهـ و شیطونتـ

لیـــــــــــــآ =)


  
دوشنبه 21 فروردین 1396 | 07:44 ب.ظ | کامـنـت()


  #49
بهـ نآمـ خدآوند حکیمـ

همهـ جفتنـ و مآ تکیمـ =l- خیلی فوق العاده است؟
 + نه
 - خیلی خوشگله؟
 + نه!
 - خیلی باهوشه؟
 + نه!
 - پس چرا اون؟!؟
 + بعضی وقت ها، فقط عاشق میشی... همین!


دو فنجان قهوه سفارش می دهم 
و بی محابا دست های تو را می گیرم
 راحت باش !
هیچ کس ما را نخواهد دید
 اینجا...کافه خیال من است =) بعد از یهـ مدتـ میفهمیـ
 میتونیـ بدونـ هیچـ امیدیـ فقطـ نفسـ بكشیـ
هیچکسـ نمیخوآدتـ =) بمیر بدبختـ =)


سیگار سرطان زا نیست
 آدمایی که باعث میشن سیگار بکشی سرطان زان...


+تو چرا انقد میخوابی؟؟

 -شده تو زندگیت بتونی فقط تو خواب ببینیش:)درسته فرصت نشد باد بشم برم تو موهات

 ولی تو خوب سیگار شدی رفتی رو لبام :)
اندآزعـ ارزشـ اینـ پستـ کآمنتـ لطفآ =)
  
پنجشنبه 10 فروردین 1396 | 11:24 ق.ظ | کامـنـت()


  #48
بهـ نآمـ خدآوند خآلقـ هستیـ


صعلآآآآمـ ژیگرآآآآآآآ ^^

یهـ مدتـ خعلیـ زیآدیـ وبـ سر نزدمـ =(

عیدتونـ بآ تاخیر 4 روزعـ مبآیکـ *.*

ایشآلآآآ امسآلـ زهرمار نگیرینـ

+ بآ آسآنسور سقوطـ نکنینـ

+ زیر تریلیـ نرینـ ^^

اینمـ دعآیـ خیر مآ =llllllll

ایشآلآ اولینـ سینـ هفتـ سینـ تونـ :

1 . سآیهـ پدر و مادر

2 . سلآمتیـ

3 . سوسکـ پلآستیکیـ =l

4 . بقیشـ همـ خودتونـ پر کنینـ دیگعـ

بعـ مخمـ نرسید =lllllll
دوستآنـ از اتاقـ فرمآنـ تولدمو تبریکـ گفتنـ =l

ممنونمـ ولیـ من تولدمـ 6 آبآنهـ =llllllll

رآستیعـ تآریخـ تفلدآتونـ رو بگینـ جشنـ بگیرمـ وآستونـ ^^

چند نفر دیگعـ عز دوستآنـ عز اتاقـ فرمآنـ

اشآرهـ کردنـ کهـ سآلـ تحویلـ بهـ یآدمـ بودنـ =)

مخسیـ عز همتونـ ولیـ منـ هیچکسـ رو دعآ نکردمـ =llllll

چونـ حوآسمـ پرتـ آجیلـ و اوجولآتـ بود ^^

مثعـ عقـــــــــآبـ وآستآدهـ بودمـ بآلآ سر اینـ

پستهـ و فندقـ هآیـ بدبختـ ^^ :))خبـ دیگعـ چقد زر زدمـ =llllll

عیدتونـ مبآرکـ ژیگرآیـ خآلهـ ^^

نفسآیـ عمهـ :))

کآمنتـ فرآموشـ نشهـ =l

رآستییییییییییییییـ

عیدیـ همـ بهمـ بدینـ =l

کآرتـ شآرژ 5 تـ ایرآنسلـ لطفنـ :))))))))) 

قربونـ همگیـ بوسـ مآچـ لیسـ تعفـ :))


  
شنبه 5 فروردین 1396 | 09:44 ب.ظ | کامـنـت()


  #47


بعد از تو 
لبخند
به لبم گفت 
ببخشید شما؟
رفتار زندگی به کل تغییر کرد
 آینه از صورتم رو چرخاند
شادمانی ، وسط آن همه آدم
به من دست نداد.
به خوشی زنگ زدم
 برداشت و گفت اه... چند بار بگویم
از اینجا رفتند...


  
شنبه 21 اسفند 1395 | 03:53 ب.ظ | کامـنـت()


  #46


شِـکَسـت!
اون دخـتَـری کـه ادعـایِ سَـنـگ بـودَن داشت:)
.
.
.
دست هایت را كه گُم كردم
به دیوار ها آگهی زدم:
"از یابنده تقاضا می كنم بمیرد!"
.
.
.
•|اِنقـد بہ فڪر رنگے کردنـِ دنیاشونـ بودے|•
•|کهـ نفهمیـدے دنیاے خودتـ سیـاه شد :)|•


  
پنجشنبه 19 اسفند 1395 | 01:21 ب.ظ | کامـنـت()


  #45

-مُتنـفرمْـ
-از وَختے کِہ دُنبـالعـ بَهونہ میگَردمـ
-تآ باتـ حَرفـ بزنم


  
پنجشنبه 12 اسفند 1395 | 07:39 ب.ظ | کامـنـت()


  #44
صعلآمـ

بآوشـ بآبآ بآوشعـ 


وبـ رو نمیبندمـ ^^

ولیعـ قولـ بدینـ کمکمـ کنینـ دوبارعـ

وبمو مثعـ قبلـ کنمـ کعـ

300 - 400 تآعـ کآمنتـ دآشـ -.-

بآچـ؟

آفلینـ ^.^

عز فردآ پستـ میزآآآآآرمـ *.*

نعـ اصنـ عز همینـ علآنـ 


  
پنجشنبه 12 اسفند 1395 | 07:20 ب.ظ | کامـنـت()


+عاقایی

-جان
+ماهو نگاهـ کن
-باشع
+منو نگاهـ نکن ماهو نگاهـ کن
-ماه من تویی!...
+عاقایی دلم بغلتو میخاد
+عآقآیی بچع تو شیکمم لگد زد
+عآقآییم نبینم با رفیقام چت کنیاع
+عآقآیی و...!
-خانومم میری بیرون ارایش زیاد نکنیا
-خانومم مراقب تولمون باش لگد زد بم بگوع
-خانومی خاطرت خلےعزیزع ها
-خانومیم عآقآییتو ماچ کن!
-خانومم و...!


 #کصشرایـِ_اینـ_رِلآ :|


  
چهارشنبه 19 آبان 1395 | 03:08 ب.ظ | کامـنـت()


  #43

+میگمـ...دیشبـ چقد بآرونـ اومد...

-اوهومـ!

+انگآر خدآ خیلیـ دلشـ پرهـ

-آرهـ خعلیـ!

+ینیـ چیـ خدآ رو انقد نآرآحتـ کردهـ؟

-شآید دلـ یکیـ از بندهـ هآشـ پر بودهـ!

+منظورتـ چیهـ؟

-شآید خدآ بآ یکیـ از بندهـ هآشـ

نشستهـ و گریهـ کردهـ!

+ینیـ خدآ انقد بندهـ اشـ رو دوسـ دآرهـ؟

-آرهـ!

+از کجآ انقد مطمئنیـ؟

-چونـ دیشبـ وقتیـ گریهـ میکردمـ...

بدجور بآرونـ می اومد... :)


  
دوشنبه 17 آبان 1395 | 02:18 ب.ظ | کامـنـت()


  #42آهای آقا پســــــــــــــــر


باشُــــــــمامــــــــــــــــــــــ...آره
בوســــــــxـــــــــت عَزیز...


با خوده خودتَم....


یه בختـــــــــــــر ظَریفه...


لَطـــــــــــــــــــیفه...


نِجابَـــــــــــــــــت داره...

 

تــــــــــو حَق نـבاری به خاطِر لِذتــــــــای


خوבت گَنـــــــــــد بِِزنی تو نِجابَتش

 

حَق نَــבاری وَقتی هنوز یه بارم


بش نگُفتی
دوستت دارم

 

باهاش راجبه شَــــــب و اُتاق تاریکـــــــx


وتخـــــــــت و....حرف بزنی...

 

حق نــבاری دَستاشو بگیری وقتی


به صــــــــــــــد نفر
בیگه فِکر میکنی...


בختـــــــــــــــــــــر ساده س...


زوב عاבتــــــــــx می کنه...

 

وقتی میבونےباهاش نمی مونے

 

حق ندارے...


بِِرینےتو احساساتش...

 

בختـــــــــــــــــر ظَریفه...


لَطیـــــــــفه


قَـבرِِشــــــــــو بدون...  
یکشنبه 16 آبان 1395 | 08:12 ب.ظ | کامـنـت()


  #41

[http://www.aparat.com/v/KbVuM]بگو واسه همیم، خوب ساده صمیمی

حتی اگه شدم بده من ته راه
حتی اگه رو شده واسه تو دروغام
اگه نمونده اعتماد به چشام
فقط نرو…
میگی اینا فقط حرفه
میگی اینا فقط حرفه
میگی اینا فقط حرفه
میگی اینا فقط حرفه

باور کنم به کدوم نگاهش
عشق میاد غرور کنارش
سوخته دل این حروف به حالش
رفته نمونده گروه کنارش
نور قلبم غروب ِ با عشق
پاییزم بی شکوفه‌ها زشت
دیگه نیستم رو موده حالش
جاده ی برگشت شلوغه راهش
بگو میای پشتم دوباره
روزام با تو خوش رنگ و آبه
دوستات میگن برنگرد باش
میدونی این حرفا کلاً شعاره
باز میگم بلند شو آره
سخته وقتی من دورم شغاله
با تو هم بازی شدن قماره
بگو چجوری من شدم خمارت
با کارام من حرصت میدم
ولی بدون تو نصفه نیمم
اینو قسم به اسمت میدم
فکر نکن جایی من مِثلت دیدم نه
جدیداً شدی دغدغه فکرم
به خودم میگم ازش هر دفعه بکن
خیره به ساعت شدم
ولی جلو نمیره هیچ جوره عقربه یکم

حتی اگه شدم بده من ته راه
حتی اگه رو شده واسه تو دروغام
اگه نمونده اعتماد به چشام
فقط نرو…
میگی اینا فقط حرفه
میگی اینا فقط حرفه
میگی اینا فقط حرفه
میگی اینا فقط حرفه

میخوام بگیرم با تو حس دوباره
اوضام شبی پابلو اسکوباره
تو زندونم با تو عشق و حاله
این زندگی باهات بهشته کامل
اخماتو وا کن و لبخند بده بم
جدیدا اومده من دستم قلقت
کاش نمونه گله از من به دلت
این موده خوب میترسم که بره
زمستون تو راهه عشقم
کلی آهنگ این روزا نوشتم
حرفامو گقتم رو راست بهش من
میدونی که نگاها رو ماست یه کشور
رو دستت ندیدم لجباز بده تو
منو دیدی باز نکن کج باز لبتو
در نیاوردم لش بازی سره تو
چجوری صبح میکنی تنهایی شبتو
نمیخوام ماجرا به نفع من باشه
دستات بخواد یه دفعه تنها شه
بم نگو حرفه فقط
هیچوقت نمیبینم تغییر ازت

نگو نمیشه همین بهونه میشه
نگو خاطره هامون نمونده پیشت
چرا سوزوندی تو منو از ریشه
اگه بری این خونه بی تو خالی میشه
نمیتونم فکرتو از سرم بیرون کنم
نمیتونم جای خالیتو ببینم تو خونه
حس نبودنت خود دیوونگیه
این اتاق تو توش نباشی واسم غیر عادیه
میگی اینا فقط حرفه  
یکشنبه 16 آبان 1395 | 01:48 ب.ظ | کامـنـت()


  #40
دلمـ گرفتهـ


نهـ بغضـ لعنتیمـ میشکنهـ

نهـ عز یآدمـ میرهـ!!!

روز اولیـ کهـ میسـ کآلمـ

افتآد رویـ گوشیشـ...

بآسـ میفهمیدمـ...

روز قرآر کهـ سریعـ گذآشتـ رفتـ

بآسـ میفهمیدمـ...

وقتیـ بویـ ادکلنشـ آشنآ نبود...

بآسـ میفهمیدمـ...

وقتیـ رویـ لبآشـ اثر یهـ رژ دیگهـ بود

یهـ رژ کهـ من اصلآ ندآشتمـ...

بآسـ میفهمیدمـ...

وقتیـ حآلتـ روحـ بود...

بآسـ میفهمیدمـ...

ولیـ نفهمیدمـ....

چرآ خیآنتـ کرد؟!!...

:)


  
پنجشنبه 13 آبان 1395 | 11:08 ق.ظ | کامـنـت()


 صفحه هــا: 1 2 3 4